Suanpoopan Lemon Garden

[email protected]

Blog Post New Entry

view:  full / summary

มะนาวกู้วิกฤต

Posted by [email protected] on November 11, 2010 at 2:46 AM Comments comments (0)

    

     


      จากเหตุการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศที่เกิดขึ้นในประเทศไทยครั้งใหญ่ สร้างความเสียหายมากมายให้กับเกษตรกร ทั่วประเทศ พืชผลที่ปลูกไว้ทั้งข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์ม หรือพืชผล อื่นๆได้รับความเสียหายไปตามๆกัน เกษตรกรบางรายที่ผมเห็นในข่าวแทบจะหมดตัว สิ้นหนทางกันเลย เพราะข้าวที่กำลังจะเก็บจบน้ำตายหมด ก็ไม่รู้ว่าหน่วยงานรัฐจะช่วยเหลือเยียวยากันได้มากน้อยแค่ไหน 


      กระผมในฐานะเกษตรกรคนหนึ่ง ที่ก็เคยประสบปัญหาต่างๆมากมายเช่นกัน อยากเป็นกำลังให้พี่น้องเกษตรกร ได้เข้มแข็งและมีแรงต่อสู้ต่อไป เพราะในความมืดมนก้อยังมีแสงสว่างเสมอ

 

      หนึ่งทางออกที่เราจะแก้ไขสถานะการณ์ฟื้นคืนมาได้เร็ว ก็คือ การหาพืชที่จะปลูกทดแทน ที่ให้ผลผลิตรวดเร็ว คุ้มค่า มีตลาดที่แน่นอน เพราะเราคงไม่สามารถใช้เวลาในการรอคอยผลผลิตได้นาน
      มะนาว จึงเป็นหนึ่งคำตอบ ซึ่งผมเองก็คลุกคลีกับมะนาวมาพอสมควร และได้พิสูจน์กับตัวเองแล้วว่ามันได้ผลจริง สามารถ มีผลผลิต ได้เพียงแค่ 8-9 เดือน ในสายพันธุ์ที่มีการพัฒนามาแล้ว ต่างกับพืชบางชนิด เช่นยางพารา ที่ต้องรอหลายปี กว่าจะกรีดได้ และยังต้องประสบกับภัยธรรมชาติเช่นนี้ อย่างในนครศรีธรรมราชเกษตรกรบางรายเพิ่งจะเริ่มกรีดได้ก็ต้องเผชิญกับโคลนถล่มเสียหายไปหลายสิบหลาย ร้อยไร่ หรือ ปาล์มน้ำมันในจังหวัดสุราษ ก็ต้องจมน้ำเสียหายไปหลายร้อยไร่ ทั้งที่ต้องปลูกกันถึง 2 ปีกว่าและเริ่มจะเก็บผลผลิตได้แล้ว

      นอกจากนี้ มะนาวสามารถควบคุมให้ผลิตในฤดูที่มะนาวมีราคาแพงได้ โดยใช้วิธีควบคุมน้ำ อย่างถ้าปลูกในเดือนนี้จะสามารถมีผลผลิตทันในช่วงที่ขาดแคลนมะนาวพอดีในปีหน้า และเกษตรกรสามารถนำไปปลูกร่วมกับพืชผล ชนิดอื่น ปลูกระหว่างคันนา ปลูกระหว่างไม้ใหญ่ เช่นระหว่างต้นยาง ทุเรียนเป็นต้น เพิ่มรายได้ ขณะรอผลผลิตระยะยาว 

  ผมจึงอยากแนะนำเกษตรกรไทย ให้เป็นหนึ่งทางเลือก เพราะคิดว่าเหมาะกับสถานะการณ์ ที่ต้องกู้วิกฤตเฉพาะหน้าจริงๆ และทางสวนคงได้ให้ความรู้ และประสบการณ์ ช่วยเหลือเกษตรได้บ้าง ไม่มากก็น้อย


      ทางสวนผู้พันจึงขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจ ให้พี่น้องทุกท่านมีกำลังใจต่อสู้ และให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองให้ท่านพ้นจากปัญหาในเร็ววัน ถ้ามีปัญหา หรือสิ่งใดที่ช่วยได้ ทางสวนผู้พันยินดีช่วยครั


ด้วยความห่วงใย

สวนส้มผู้พัน


**สำหรับเกษตรกรที่ประสบภัย ต้องการกิ่งพันธุ์มะนาวพิจิตร 1 ติดต่อมาทางสวน เรายินดีช่วยเหลือ ขอให้เป็นผู้ที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือจริงๆนะครับ อย่าฉวยโอกาสกับคนลำบากเลยครับ

มท.3 เยี่ยมชม ?สวนส้มผู้พัน?

Posted by [email protected] on October 3, 2010 at 10:33 AM Comments comments (0)

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยคณะ เยี่ยมชมสวนมะนาวในท่อ ซิเมนต์“สวนส้มผู้พัน” 63/6 หมู่ 7 ตําบลท่าดี อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพันโทจรัญ หนูเนียม เจ้าของสวน นายอภินันท์ เผือกผ่อง นายอําเภอลานสกา และคณะผู้บริหารส่วนท้องถิ่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ของ อําเภอลานสกา ให้การต้อนรับ โอกาสนี้นายนิพนธ สุขสะอาด นายชาญวิทย์ สมศักดิ์ นายณัทธร รักษ์สังข์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายเกษตร ขุนจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอลานสกา ร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยฯ และ คณะ ด้วย เมื่อวันเสาร์ ที่ 2 ตุลาคม 2553ความเป็นมามะนาวพิจิตร 1 ที่สวนส้มผู้พัน

Posted by [email protected] on February 22, 2010 at 12:05 AM Comments comments (2)

            พันโท จรัญ เล่าว่า เมื่อปลายปี 2549 ท่านได้รับรู้เรื่องของความสาเร็จของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการปรับปรุงการปลูกมะนาวพันธุ์ ที่มีชื่อว่า “ พันธุ์พิจิตร 1” ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีความต้านทานโรคสูง ให้ผลดก น้ามาก ผลโต และให้ผลผลิตเร็ว ซึ่งขณะนั้นท่านกาลังคิดที่จะปรับเปลี่ยนจากการทาสวนมังคุดเพื่อหันไปปลูกพืชอื่นอยู่พอดีท่านจึงเดินทางไปศึกษาดูงานและซื้อกิ่งพันธุ์มะนาว“พันธุ์พิจิตร 1 “ มาจากจังหวัดพิจิตร จานวน 500 กิ่งเพื่อนามาปลูกแทนในพื้นที่สวนมังคุดเดิม โดยโค่นต้นมังคุดที่กาลังให้ผลผลิตอยู่ทิ้งไปจานวนหนึ่ง แล้วปรับพื้นที่ใหม่ให้เสมอทาคูระบายน้าคิดหาวิธีที่จะทาให้มะนาวออกผลนอกฤดูกาล ในที่สุดก็ตัดสินใจคิดได้ว่าจะลองปลูกมะนาวลงในวงบ่อซีเมนต์ จึงได้ไปซื้อวงบ่อซีเมนต์พร้อมฝาปิดขนาดเดียวกัน โดยซื้อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 – 100 เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร มาวางเรียงให้ได้ระยะห่าง 3 x 4 เมตร ที่ก้นวงบ่อใช้ฝาซีเมนต์ขนาดเดียวกันมาวางรองเพื่อป้องกันไม่ให้รากของต้นมะนาวชอนไชลงถึงพื้นดินโดยไม่ต้องเชื่อมให้ติดกัน เพราะต้องการให้มีการระบายน้าซึ่งไม่ควรมีช่องว่างที่กว้างเกินไปเพราะอาจจะทาให้ดินไหลออกมาเมื่อรดน้านานๆ และควรวางวงบ่อในบริเวณที่แสงแดดส่องได้ทั่วถึง จากนั้นนาดินกับปุ๋ยคลุกเคล้ากันโดยใช้สูตรดิน 2 ส่วน ปุ๋ย 1 ส่วน ซึ่งปุ๋ยจะใช้ปุ๋ยชีวภาพทั่วไป สาหรับการใส่ปุ๋ยต้นมะนาวต้นหนึ่งจะใช้ปุ๋ยประมาณ 1 – 2 กิโลกรัม เมื่อเตรียมวงบ่อซีเมนต์เสร็จก็จัดทาระบบน้าแล้วนากิ่งพันธุ์ลงปลูกซึ่งปัจจุบันปลูกไปแล้ว 500 ต้นที่ซื้อมา โดยทดลองปลูกในวงบ่อซีเมนต์ 200 ต้น และปลูกลงดิน 300 ต้น ( พื้นที่ 1 ไร่ ปลูกมะนาวได้ประมาณ 100 บ่อ;)

 

 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. การเตรียมดินปลูก ควรเลือกหน้าดินที่มีอินทรียวัตถุเพียงพอ

- ใช้หน้าดิน 2 ส่วน ผสมกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 1 ส่วน และเพิ่มโดโลไมต์เล็กน้อยหรือใช้ดินร่วนผสม ปุ๋ยหมักในอัตรา 3 ต่อ 2 หรือดินร่วนผสมปุ๋ยคอกในอัตรา 3 ต่อ 1 ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันดี ใส่ดินที่ผสมแล้วลงในวงบ่อให้เต็มถึงขอบบ่อโดยให้ดินแน่นพอควรแล้วพูนดินเป็นรูปหลังเต่าสูงประมาณ 6 – 8 นิ้ว

2. การนำกิ่งพันธุ์ลงปลูก

- เลือกกิ่งพันธุ์ที่แข็งแรงเจริญเติบโตสมบูรณ์จากแหล่งที่เชื่อถือได้และต้องเป็นกิ่งพันธุ์ที่ทนต่อโรค เพื่อป้องกันโรคแคงเกอร์

- เจาะหลุมตรงกลางวงบ่อซีเมนต์ให้ลึกพอประมาณ นากิ่งพันธุ์มะนาวที่เตรียมไว้วางในหลุมให้ลึกประมาณ 5 นิ้ว โดยแผ่รากมะนาวไม่ให้ขดเป็นก้อน กลบดินที่โคน ปักไม้และผูกกับต้นมะนาวเพื่อป้องกันการโยกของต้นเพื่อไม่ให้รากกระเทือนแล้วใช้เศษหญ้าคลุมหน้าดิน

3. การให้น้ำ รดน้าให้ชุ่มหลังจากใช้เศษหญ้าคลุมหน้าดินแล้ว

- สัปดาห์แรกรดน้าทุกวัน ๆละ 1-2 ครั้งให้ดินชุ่ม (ถ้าฝนไม่ตก;) และควรให้น้าครั้งละน้อย ๆโดยเปิดสปริงเกอร์ ใช้เวลาเพียง 5 นาทีต่อครั้ง ถ้าให้น้ามากกว่านี้น้าจะชะล้างเอาดินออกมาด้วยทาให้ดินยุบตัวเร็ว ต่อไปจึงรดน้าวันเว้นวัน หรือรดน้าเมื่อดินแห้งหรือใบสลด การปลูกมะนาวแบบนี้จะขาดน้าไม่ได้

4. การให้ปุ๋ย    เมื่อปลูกมะนาวได้ประมาณ 1 เดือน ให้ใส่ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ 15-15-15 หรือ 16 - 16 - 16 ต้นละ 1 ช้อนแกงครึ่ง โดยหว่านรอบโคนต้นแล้วรดน้าตาม ต่อไปใส่ปุ๋ย ทุก 20 วัน และพ่นปุ๋ยทางใบ (อาหารเสริม-อาหารรอง;) โดยผสมกับสารป้องกันกาจัดโรคเดือนละ 1 ครั้ง เมื่อมะนาวมีอายุ 8 เดือน ให้ปุ๋ย สูตร 8-24-24 ต้นละ 1 ช้อนแกง หลังเก็บผลให้ตัดแต่งกิ่ง และเติมดินร่วนผสมปุ๋ยหมัก/ ปุ๋ยคอก อัตราส่วน 1 ต่อ 1 ให้เต็มปากบ่อ โดยพูนดินเป็นหลังเต่า และใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ ปริมาณ 2 ช้อนแกงต่อต้นและรดน้าให้ชุ่ม( ใส่ทุก 20 วัน )

5. การบังคับให้ออกดอก   ในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน หลังจากให้ปุ๋ย สูตร 15-15-15 ประมาณ 1 ช้อนแกง จึงรดน้าพอให้ปุ๋ยละลาย แล้วต้องงดการให้น้าอย่างสิ้นเชิง เป็นเวลา 15- 20 วัน แต่ถ้าฝนตกก็จะต้องหาพลาสติกมาคลุมโคนต้นทุกต้น เมื่อเห็นว่ามะนาวเริ่มเฉาสลัดใบทิ้งจึงให้น้าตามปกติ และให้ปุ๋ยสูตร 8-24-24 โดยใช้ 2 ช้อนแกงต่อต้น ต่อมาอีกประมาณ 15 วัน จะเห็นว่ามะนาวจะเริ่มแตกยอดอ่อน และออกดอกมาในคราวเดียวกัน ในช่วงระยะมะนาวมีดอก จะต้องดูแล โดยการฉีดพ่นสารสะเดา หรือสารขับไล่แมลงอื่น ๆส่วนในช่วงมะนาวติดผลจะต้องฉีดพ่น สารกาจัดเชื้อราบ้างและต้องให้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ในอัตรา 1-2 ช้อนแกงต่อต้น ทุก 20 วัน มะนาวที่ติดผลอ่อนในช่วงเดือน พฤศจิกายนจะเก็บผลได้ประมาณเดือนเมษายน ซึ่งจะขายได้ในราคาดีเพราะช่วงนี้มะนาวในท้องตลาดจะขาดแคลน

 

วัสดุอุปกรณ์

1. บ่อซีเมนต์

2. ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก

3. ดินที่มีอินทรียวัตถุเพียงพอ

4. กิ่งพันธุ์ที่แข็งแรงเจริญเติบโตสมบูรณ์

5. สปริงเกอร์

6. ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ 15-15-15 หรือ 16 - 16 – 16

 

 

 

จุดเน้น

- ถ้าจะให้มะนาวออกผลนอกฤดูกาล ต้องปลูกในวงบ่อซีเมนต์และต้องควบคุมการให้น้า

- ต้นกล้ามะนาว ต้องมีอายุตั้งแต่ 8 เดือน ถึง 1 ปีขึ้นไป จึงจะบังคับให้ออกผลนอกฤดูได้

- มะนาวที่ปลูกในวงบ่อซีเมนต์ ต้นจะไม่สูงมาก จะสูงประมาณ 1-2 เมตร หนามจะน้อย และตัดแต่งได้สะดวก

- ต้นกล้าควรใช้พันธุ์ พิจิตร 1 ซึ่งต้านทานโรคได้ดี

- ปุ๋ยที่ใช้ ควรเป็นปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก น้าหมักชีวภาพ จะดีกว่าปุ๋ยเคมี

- มะนาวไม่ต้องการน้ามาก ไม่ชอบแฉะ ชอบแสงแดด ประมาณ 80% ซึ่งสามารถปลูกได้ทุกภาคในประเทศไทย

- เวลาใส่ปุ๋ยเคมี ให้ใส่ปุ๋ยเคมีลงไปก่อนแล้วใส่ปุ๋ยหมักทับเพื่อไม่ให้ปุ๋ยเคมีระเหย

ปัญหา /อุปสรรค

- มะนาวจะมีโรคแกงเกอร์ และ แบคทีเรียกินตายหมดได้ ปัญหาใบเหลืองเป็นจุดและโรคติดต่อทางน้าซึ่งโรคใบแก้วจะตามมา ทาให้ไม่มีความต้านทานต่อโรคและมะนาวไม่สมบูรณ์ ซึ่งป้องกันได้โดยเมื่อออกยอดใหม่ให้ฉีด คอบเปอร์ซัลเฟต ( คอบเปอร์ไดออกไซด์;)

- ปัญหาการส่งออกต่างประเทศ ผลผลิตต้องไม่มีโรคและผลไม่ช้าจึงจะได้ราคาดี

 

----ขอบคุณครับ----

ที่มา บทความการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ โดย นงเยาว์ ภู่แก้วhttp://www.nidtep.go.th/quality/download/1253216690_4.pdf

มะนาวแป้นพิจิตร 1 ต้านทานโรค

Posted by [email protected] on October 18, 2009 at 10:44 AM Comments comments (7)

มะนาวพันธุ์พิจิตร 1

มะนาวพันธุ์ นี้เป็นสายพันธุ์ที่เกิดจากการผสมของ มะนาวแป้นรำไพ กับ มะนาวน้ำหอมอุดร โดยนักวิชาการของศูนย์วิจัยพืชสวนท่านหนึ่ง แล้วได้ลูกไม้เป็นมะนาวพันธุ์ใหม่ล่าสุดขึ้นมา และตั้งชื่อว่า “มะนาวพันธุ์พิจิตร 1” หรือ “มะนาวแป้นพิจิตร 1” ซึ่งจุดประสงค์ของการผสมพันธุ์มะนาวพันธุ์นี้ขึ้นมา ก็เพื่อให้ได้มะนาวพันธุ์ใหม่ที่มีความทนทานต่อ “โรคแคงเกอร์” ได้สูง เนื่องจากการปลูกมะนาวทั่วไป เกษตรกรส่วนใหญ่มักเจอปัญหาของโรคดังกล่าวลง เล่นงานผลมะนาวขณะกำลังติดผล ต้องใช้สารเคมีฉีดป้องกันเป็นประจำ ทำให้ต้องเพิ่มต้นทุนและรายจ่ายในการดูแลมากขึ้น ส่งผลให้มะนาวมีราคาแพงขึ้นเป็นเงาตามตัว

 

มะนาวพันธุ์พิจิตร 1 หรือ “มะนาวแป้นพิจิตร 1” ได้ทดลองปลูกจนติดผลแล้ว ปรากฏว่ามีข้อเด่นคือติดผลดกมาก และ ที่สำคัญเป็นมะนาวที่มีความทนทานต่อการถูก “โรคแคงเกอร์” ลงเกาะกินผลได้ดีกว่ามะนาวสายพันธุ์ทั่วไป ผลมีขนาดใหญ่ เปลือกผลค่อนข้างบาง ให้น้ำเยอะ มีรสเปรี้ยวจัด จึงทำให้ “มะนาวพันธุ์พิจิตร 1” หรือ “มะนาวแป้นพิจิตร 1” ได้รับความนิยมปลูกกันแพร่หลายในปัจจุบัน โดยเฉพาะเกษตรกรทางภาคใต้ และประเทศมาเลเซีย เนื่องจากเป็นมะนาวปลูกง่าย และทนต่อโรคได้ดีนั่นเอง

 

มะนาวพันธุ์พิจิตร 1 หรือ “มะนาวแป้นพิจิตร 1” อยู่ในวงศ์ RUTACEAE เป็นไม้พุ่มสูง 2-4 เมตร กิ่งอ่อนมีหนาม ใบเป็นใบประกอบชนิดมีใบย่อยใบเดียว ออกเรียงสลับเป็นรูปรีหรือรูปไข่แกมขอบขนาน เนื้อใบมีจุดน้ำมันกระจายทั่ว ก้านใบมีครีบเล็กๆ สีเขียวเข้ม ใบเมื่อขยี้จะมีกลิ่นหอม

 

ดอก ออกเป็นดอกเดี่ยวๆ หรือเป็นช่อตามซอกใบและปลายยอด กลีบดอกเป็นสีขาว มีกลิ่นหอมแบบสะอาดๆ ชื่นใจดี กลีบดอกร่วงง่าย

ผล เป็นรูปทรงกลมกึ่งแป้น ก้นผลตัดเรียบ เนื้อในฉ่ำน้ำ เปลือกผลค่อนข้างบาง เมล็ดมีน้อย ให้น้ำเยอะ รสเปรี้ยวจัด น้ำมีกลิ่นหอม ขนาดของผลมีขนาดใหญ่กว่ามะนาวทั่วไปชัดเจน ติดเป็นพวง 3-5 ผล ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดและตอนกิ่ง

 

“มะนาวพันธุ์พิจิตร 1” หรือ “มะนาวแป้นพิจิตร 1” ปลูกได้ ในดินทั่วไป สามารถปลูกลงกระถางขนาดใหญ่และมีผลได้ หลังปลูกบำรุงปุ๋ยขี้วัวหรือขี้ควายแห้งโรยรอบโคนต้นเดือนละครั้ง เพียงพอที่จะทำให้มีผลดกและผลใหญ่ได้ครับ.

 

ที่มา: http://www.thairath.co.th

รูปการทำมะนาวนอกฤดู

Posted by [email protected] on October 12, 2009 at 2:59 AM Comments comments (4)

 

 

 

- การคลุมต้นด้วยผ้าพลาสติก เพื่อให้มะนาวอดน้ำ

 

 

- การคลุมควรให้มีความลาดเอียงของผ้ายางเพื่อให้น้ำไหลลงได้

 

 

 

- รูปมะนาวที่เหี่ยวแล้ว (ยังไม่ตายนะคับ) อย่าตกใจ แบบนี้เอาผ้าพลาสติกออกได้แล้ว พร้อมกับให้น้ำและปุ๋ย

- นี่คือต้นที่เหี่ยวๆ รูปก่อนหน้านี้ พอได้น้ำก็ฟื้นกลับมา จะเห็นใบที่ร่วงอยู่ใต้ต้นอยู่เลย

เอาแค่นี้ก่อนนะคับ ไว้จะมาอัพเดทให้ดูกันอีก

การทำมะนาวนอกฤดูกาล

Posted by [email protected] on October 5, 2009 at 8:48 AM Comments comments (1)

สวัสดีครับ ช่วงนี้อากาศบ้านเราฝนตกเยอะจริงๆ แล้วยังมีพายุเข้าทางภาคอีสานกับเหนืออีกทำให้น้ำท่วมกันในหลายจังหวัด พืชผลก็เสียหายกันไปหลายราย ยังไงเสียก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรไทยที่ประสบปัญหาสู้ต่อไปครับ

 

ฝนที่ตกแทบทุกวันในช่วงนี้ ซึ่งเป็นช่วงที่เราต้องการทำให้มะนาวอดน้ำเพื่อทำมะนาวนอกฤดูกาลพอดี แต่ก็ไม่เป็นปัญหาในการทำของทางสวนครับ เพราะวิธีการปลูกในวงบ่อซีเมนต์และการคลุมโคนต้นด้วยผ้ายาง ทำให้เราสามารถควบคุมปัจจัยเกี่ยวกับน้ำได้ แม้จะมีการเหี่ยวช้าไปบ้างในบางต้นเนื่องจากความชื้นในอากาศและความชื้นในดินที่มีมาก  ที่สวนตอนนี้บางต้นเริ่มเอาผ้ายางออกเพื่อให้น้ำและปุ๋ยบ้างแล้วครับ นี่ละครับคือข้อดีของการทำแบบวงบ่อซีเมนต์  

 

ไว้จะเอารูปการทำมาลงให้ดูนะครับ ตอนนี้ขอเตรียมรูปก่อน อีกอย่างได้ข่าวมาว่ามะนาวปีนี้จะแพงอีกแล้ว ซึ่งเอาเข้าจริงก็ยังไม่เห็นมันจะถูกลงสักเท่าไร

 

สวนผู้พัน

กลิ่นมะนาวช่วยลด"เครียด"

Posted by [email protected] on September 25, 2009 at 11:31 AM Comments comments (0)

วันที่ 07 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11472 จาก มติชนรายวัน

 

กลิ่นมะนาวช่วยลด"เครียด"

 

 

คอลัมน์ จูนคลื่น

 

by waisang

 

อโรมาเทอราปี (Aromatherapy) เป็นศาสตร์ของการใช้ "กลิ่นระเหย" มาช่วยดูแลสุขภาพ ในรูปของน้ำมันระเหยที่สกัดออกมาอย่างเข้มข้น ใช้ได้ทั้งเพื่อความงาม ในรูปของเครื่องสำอาง ใช้เพื่อสุขภาพ และใช้เพื่อพิธีกรรม โดยเฉพาะเพื่อความงาม ใช้เป็นน้ำมันหอมระเหยมีคุณสมบัติในการฟื้นฟูเซลล์ผิว การขับสารพิษ การระงับเชื้อ ฯลฯ เราสามารถใช้เพื่อรักษาความอ่อนเยาว์ของผิวพรรณ ซ่อมแซมรอยแผล แต้มสิว บำรุงผม หรือการลดริ้วรอยความเหี่ยวย่น โดยใช้ในรูปแบบของโลชั่น น้ำมันนวด สบู่อาบน้ำ หรือแชมพู การใช้เพื่อสุขภาพ ด้วยคุณสมบัติของการคลายกล้ามเนื้อ ลดความเจ็บปวด การฆ่าเชื้อ ฯลฯ เราสามารถนำน้ำมันหอมระเหยมาใช้ลดอาการหรือช่วยบำรุงสุขภาพเราได้ทั้งทางกายและทางใจ โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากความเครียด ซึ่งยาเคมีสังเคราะห์มีผลข้างเคียงสูง ขณะที่น้ำมันหอมระเหยเป็นสารธรรมชาติ มีการตกค้างและผลข้างเคียงที่น้อยกว่าหรือไม่มีเลย ทำและใช้กันมาตั้งแต่โบราณกาลทีเดียว

ยิ่ง "มะนาว" นักวิทยาศาสตร์และการแพทย์ศึกษาแล้วพบว่า กลิ่นของมะนาว โดยเฉพาะจากเปลือก ช่วยลดความเครียดได้ เป็นการใช้กลิ่นหอมทดแทนการใช้ยา น้ำมันหอมระเหยกลิ่นมะนาวนี้ มีฤทธิ์ต่อระบบต่างๆ ผ่านทางผิวหนัง ช่วยระงับเชื้อจากบาดแผล แมลงกัดต่อย ฯลฯ รวมถึงกลิ่นมะนาวยังช่วยลดความดันโลหิตอีกด้วย

หน้า 26

ได้เวลาเตรียมทำนอกฤดุแล้วครับ

Posted by [email protected] on August 11, 2009 at 2:54 AM Comments comments (1)

ช่วงนี้เกษตรกรสนใจการทำมะนาวกันค่อนข้างมาก ดูจาก order ที่สั่งมาจากทั่วประเทศ

ยังไงก็ตาม ไม่ว่าจะซึ้อจากที่ไหนก็ให้เลือกพันธุ์ที่ดี ต้านทานโรคนะครับ มีคุณภาพไม่มีโรคละกัน เพราะถ้า

เสียหายแล้ว ไม่คุ้มกันเลย

มีเกษตรกรบางรายมาปรึกษา อาการลามไปทั้งสวนต้องถอนต้น แล้วเผากันเลยทีเดียว โดยเฉพาะแคงเกอร์นี่เป็นโรคติดต่อ

ลามกันได้ง่ายๆ แถมยารักษาราคาแพงๆ(ขวดละเป็นพัน) ก็ใช่ว่าจะได้ผล ทางที่ดีควรให้ดีตั้งแต่กิ่งพันธุ์เลยดีกว่า

วันก่อนรายการลูกทุ่งลุงเกษตร เอาเทปมาออกอากาศอีกครั้ง เลยรับโทรศัพท์กันวุ่นวายเลย แต่ก็รู้สึกดีที่ได้คุย

กับคนคอเกษตรเหมือนกัน เพราะทุกท่านที่โทรมานี่ตั้งใจจริงทั้งนั้น ขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย

 

ตอนนี้ก็เข้าเดือนสิงหาคมละ คงต้องเตรียมพร้อมต้นมะนาวเพื่อทำมะนาวนอกฤดู

การเตรียมมะนาวช่วงนี้ อาจใส่ปุ้ยสูตรเสมอ 15-15-15 พร้อมกับปุ๋ยอินทรีย์ รดน้ำ เพื่อเตรียมพร้อมกับปิดตอนเดือนกันยายนแต่เราไม่ต้องการดอกและลูก ปลิดทิ้งได้เลยครับ ไม่ต้องเสียดาย

ไว้จะมาเล่าใหม่ครับ มีข้อสงสัยสอบถามได้ ยินดีให้คำแนะนำครับ

พท.จรัญ ในข่าวเกษตร ช่อง 7

Posted by [email protected] on August 6, 2009 at 8:24 PM Comments comments (0)

 ชมวีดีโอได้ที่หน้า Videos

ออกอากาศเมื่อ 31-07-2552

ปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ได้ผลดก

พ.ท.จรัญ หนูเนียม อดีตนายทหาร แม้เกษียณอายุราชการ ตอนนี้อายุ 69 ปีแล้ว แต่ก็ไม่ยอมพักผ่อน คิดปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ตามที่ได้ศึกษามา ได้ผลเกินคาด ลูกดก โต และมีน้ำมาก ที่สำคัญปลูกในบ่อซีเมนต์นี้ สามารถกำหนดให้มะนาวออกผลในช่วงเวลาต้องการได้ด้วย ถามถึงรายได้แต่ละปีประมาณ 500,000 บาท (ประเมินขั้นต่ำ) เพื่อนฝูงสนใจก็ไม่หวง บอกเคล็ดลับกันต่อๆ ไป เพื่อเป็นวิทยาทาน

 

 

ที่มา

http://www.ch7.com/news/news_thailand_detail.aspx?c=2&p=372&d=397

สารคดีเกษตร:มะนาวพิจิตร1 ช่อง 7

Posted by [email protected] on August 6, 2009 at 3:03 AM Comments comments (1)

You need Adobe Flash Player to view this content.

 

มะนาวพันธุ์พิจิตร1

 

กรมวิชาการเกษตร ประสบความสำเร็จในการพัฒนาพันธุ์มะนาว ลูกผสม ที่มีชื่อว่า พันธุ์"พิจิตร 1" โดยใช้เวลาวิจัย และพัฒนาพันธุ์นาน ถึง 20 ปี เป็นการผสมระหว่างมะนาวพันธุ์แป้นรำไพ และมะนาวน้ำหอม สามารถต้านทานโรคแคงเกอร์ได้ดี อีกทั้งยังมีขนาดใบที่ใหญ่และหนากว่ามะนาวแป้นทั่วไป จึงไม่มีปัญหาหนอนชอนใบ ช่วยลดการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ได้มากกว่าครึ่งหนึ่ง

...(เสียง สมเพชร พรมเมืองดี ผอ.ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการเกษตรสุโขทัย)

มะนาวพันธุ์พิจิตร 1 มีความเหมาะสมที่จะปลูกเพื่อส่งออก และบริโภคในครัวเรือน ปลูกเพียง 1 ปี ก็จะเริ่มให้ผลผลิต และให้ผลผลิตดกมากเมื่อต้นมะนาวมีอายุมากขึ้น สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี ฤดู

...(เสียง สมเพชร พรมเมืองดี ผอ.ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการเกษตรสุโขทัย)

การวิจัยและพัฒนาพันธุ์มะนาว ที่ให้ผลผลิตดีและต้านทานโรคเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถส่งออกมะนาวได้ ตามความต้องการของตลาดต่างประทศ ที่ต้องการบริโภคมะนาวเพิ่มสูงขึ้นทุกปี

 

ข้อมูลจาก  http://www.ch7.com/news/news_thailand_detail.aspx?c=2&p=8&d=31123

 


Rss_feed

Link

เวปไซต์รักบ้านเกิดดอทคอม http://www.rakbankerd.com/agriculture

เวปไซต์เกษตรพอเพียง www.kasetporpeang.com

เวปไซต์ลุงเกษตร http://www.lungkaset.com/

Webblock ของคุณชาญวิทย์ สำนักงานเกษตร จ.นครศรีธรรมราช http://gotoknow.org/blog/chanwit/262573

ข่าวเกษตรออกอากาศทางช่อง7 http://www.ch7.com/news/news_thailand_detail.aspx?c=2&p=372&d=39701

บทความข่าวเกษตร โดยคุณนิพนธ์ สุขสะอาด http://www.nakhonsri.doae.go.th/news50/nw511.html 

ตรวจสอบ-ติดตามการส่งกิ่งพันธุ์ทางไปรษณีย์ได้ที่

Thailand Post http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/

Google