Suanpoopan Lemon Garden

suanpoopan@hotmail.com

ความเป็นมาสวนส้มผู้พัน

                  พันโทจรัญ หนูเนียม         อดีตนายทหารกรมสรรพาวุธทหารบก สังกัดกองทัพบก อายุ 69 ปี เจ้าของสวนส้มผู้พันซึ่ง ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 63/6 หมู่ที่ 7 ตาบลท่าดี อาเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช สวนแห่งนี้หลายท่านคงสงสัยว่าทำไมจึงเรียกชื่อว่าสวนส้มผู้พัน ทั้งที่ปัจจุบันไม่ได้ปลูกส้มแล้วแต่อย่างใด สวนส้มที่เรียกกันเกิดจากเมื่อประมาณ  20 ปีก่อนพันโทจรัญได้เป็นผู้ริเริ่มในการทำส้มเขียวหวานจนประสบความสำเร็จอย่างมาก จนชาวบ้านแถวนั้นต่างเรียกกันติดปากว่าสวนส้มเรื่อยมา

        หลังจากพันโทจรัญ เกษียณอายุราชการเมื่อ 9 ปีที่แล้ว ท่านจึงหันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างเต็มตัว ด้วยความที่เป็นผู้ที่มีใจรักในอาชีพเกษตรกรรมมาแต่เดิม จึงไม่ได้ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยไร้ประโยชน์ทั้งนี้ด้วยความที่เป็นผู้ที่ขยัน อดทน มีจิตใจเผื่อแผ่เอื้ออารีกับผู้คนทั่วไป โดยมิได้หวังผลตอบแทนอีกทั้งยังมีคุณธรรม และจริยธรรมสูง และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดารงชีวิตมาโดยตลอด โดยการใช้ชีวิตแบบสมถะ

        นอกจากนั้นคู่ชีวิตของท่านคือ คุณจารึก หนูเนียมซึ่งมีอาชีพรับราชการเป็นพยาบาล และยังมีความรู้ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ก็เป็นบุคคลที่เป็นต้นแบบที่ดี รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นอกเหนือจากอาชีพพยาบาล โดยท่านยังรับงานอิสระ มีความรู้ จนสามารถสอบผ่านเป็นผู้ประเมินโรงเรียน ซึ่งเป็นศาสตร์อีกสาขาหนึ่งซึ่งท่านมีความชานาญ ทั้งนี้บุตรของท่าน 3 คน ได้สาเร็จการศึกษา มีอาชีพการงานที่มั่นคงและเป็นคนดีทั้ง สามคน ซึ่งทั้งหมดนี้ผู้เขียนคิดว่าเป็นแรงผลักดันให้ พันโท จรัญ หนูเนียม มุ่งมั่นมาพัฒนา วิธีการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์โดยสามารถบังคับหรือกาหนดเวลาให้ออกผลนอกฤดูกาลนับเป็นนวัตกรรมการปลูกมะนาวที่ประสบความสาเร็จจนเป็นที่ยอมรับเป็นบุคคลต้นแบบการสร้างนวัตกรรมใหม่การปลูกมะนาวให้ออกผลนอกฤดูกาล สาหรับสายพันธุ์ที่ใช้ก็เป็นสายพันธุ์ที่ดีมีความต้านทานโรคสูง อีกทั้งยังให้ผลผลิตดีมากเพราะให้ผลดก มีน้ามาก ผลโตกว่ามะนาวทั่วไปทั้งยังให้ผลเร็วปลูกได้เพียง 1 ปีก็ให้ผลแล้ว จากความสาเร็จดังกล่าวและด้วยการที่ทั้งสองท่านยังเป็นผู้มีจิตใจงามไม่เคยหวงความรู้ ยินดีที่จะถ่ายทอดความรู้โดยไม่ปิดบังเพื่อเป็นวิทยาทานแก่บุคคลทั่วไป โดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ

        แม้ปัจจุบันท่านทั้งสองจะประสบความสาเร็จในการปลูกมะนาว ดังกล่าว แต่พันโทจรัญ เล่าว่า ท่านเคยมีปัญหาในการทำการเกษตรมาก่อน คือในช่วงที่ส้มเขียวหวานที่ปลูกไว้เกิดมีโรคต่างๆคุกคาม รวมทั้งดินที่เคยดีกลับกลายเป็นดินเสื่อมคุณภาพจากการที่ใช้ปุ๋ยเคมีอย่างต่อเนื่อง ทางพันโทจรัญจึงได้เปลี่ยนจากส้มมาเป็นพืชชนิดอื่น ไม่ว่าจะเป็น พริกไทย กระท้อน ขนุน มังคุด ลองกอง และพืชอื่นๆ เรื่อยมา พร้อมทั้งแก้ปัญหาดินไปพร้อมกัน แต่ก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จ เพราะต้องมาประสบปัญหาเรื่องราคาตลาด เพราะเมื่อบวกลบ คูณ หาร แล้วพบว่า รายได้ไม่คุ้มทุน พูดง่ายๆก็คือขาดทุน แม้ว่าท่านจะพยายามทาทุกวิธีทางเพื่อลดต้นทุนการผลิตลง เช่น การทาปุ๋ยหมักไว้ใช้เอง ทาสารขับไล่แมลง และทั้งๆ ที่ผลไม้ที่ท่านปลูกทุกชนิดมีรสชาดดีมาก โดยเฉพาะลองกองและมังคุดที่ผู้เขียนกับเพื่อนได้ลิ้มรสมาแล้ว ผลไม้ในสวนของท่านผลโตสวย หวาน อร่อยรสชาติดี แต่เมื่อขายสู่ท้องตลาดก็ยังประสบภาวะขาดทุน เพราะผลไม้ที่ปลูกทุกชนิดให้ผลผลิตได้เพียงปีละครั้งเท่านั้น ราคาจึงตกต่าเพราะในตลาดก็มีผลผลิตของเกษตรกรคนอื่นๆ ออกมาสู่ตลาดในเวลาพร้อม ๆกัน จึงถูกกดราคาหรือไม่ก็เป็นเพราะผลไม้ล้นตลาดทาให้ราคาตก รายได้จึงไม่คุ้มทุนดังกล่าวมาแล้ว ดังนั้น จากการที่มีที่ดินเป็นของตนเอง ที่อาเภอลานสกา ซึ่งมีพื้นที่จานวน 17 ไร่เศษ ท่านจึงต้องตัดสินใจเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง โดยหันมาปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์เพื่อบังคับให้ออกผลนอกฤดูกาล และในที่สุดท่านก็ทาได้สาเร็จในช่วงเวลาที่มะนาวแพงเพราะไม่ใช่ฤดูกาลของมัน มะนาวในสวนของท่านออกผลดกมากจนบางกิ่งต้องถูกปลิดลูกทิ้งไปบ้าง และเมื่อขายออกสู่ตลาดก็ได้ราคาดีมากนับเป็นความสาเร็จที่ไม่ธรรมดาเลย ผู้เขียนอยากจะเรียกว่ามันคือ นวัตกรรมการปลูกมะนาวโดยบังคับให้ออกลูกนอกฤดูกาล ซึ่งประสบความสาเร็จมากทั้งในด้านผลผลิตและด้านธุรกิจ นี่คือความเป็นมาที่ทาให้ผู้เขียนสนใจเป็นอย่างยิ่งจนต้องขอไปศึกษาดูงานที่สวนของท่านที่อาเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งผู้เขียนและเพื่อนต้องขอขอบพระคุณท่าน และภรรยาเป็น อย่างยิ่ง ณ โอกาสนี้อีกครั้งหนึ่ง.

 

ติดต่อสอบถาม ขอรายละเอียด หรือเยี่ยมชมสวนได้ที่

63/6 หมู่ 7 บ้านสันยูง

ต.ท่าดี อ.ลานสกา

จ.นครศรีธรรมราช

80230

พ.ท.จรัญ หนูเนียม

081-968-1438

คุณจารึก หนูเนียม

081-085-1374, 081-538-5722

e-mail : suanpoopan@hotmail.com

BANK DETAIL

ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี 801-1-22558-8

ชื่อบัญชี จารึก หนูเนียม

 

Link

เวปไซต์รักบ้านเกิดดอทคอม http://www.rakbankerd.com/agriculture

เวปไซต์เกษตรพอเพียง www.kasetporpeang.com

เวปไซต์ลุงเกษตร http://www.lungkaset.com/

Webblock ของคุณชาญวิทย์ สำนักงานเกษตร จ.นครศรีธรรมราช http://gotoknow.org/blog/chanwit/262573

ข่าวเกษตรออกอากาศทางช่อง7 http://www.ch7.com/news/news_thailand_detail.aspx?c=2&p=372&d=39701

บทความข่าวเกษตร โดยคุณนิพนธ์ สุขสะอาด http://www.nakhonsri.doae.go.th/news50/nw511.html 

ตรวจสอบ-ติดตามการส่งกิ่งพันธุ์ทางไปรษณีย์ได้ที่

Thailand Post http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/

Google